Državljanstvo

Primitak u državljanstvo

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnosi se u policijskoj upravi, odnosno postaji po mjestu boravka u Republici Hrvatskoj, a ako je boravak u inozemstvu, tada u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Državljanstvo RH stječe se:
•    podrijetlom
•    rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske
•    prirođenjem
•    po međunarodnim ugovorima
Zahtjevu se prilaže:
•    upitnik ispunjen u prostorijama Generalnog konzulata
•    životopis
•    dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika valjane putne isprave odnosno osobne iskaznice)
•    izvod iz matice rođenih
•    izvod iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
•    potvrda o nekažnjavanju države čija je osoba državljanin i osobe u kojoj ima boravak, ako ne boravi u državi čije državljanstvo ima (s pečatom Apostille – ukoliko je to potrebno prema međunarodnim ugovorima)
•    ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvode iz matične knjige rođenih te izvode iz matične knjige vjenčanih zakonskih zastupnika djece
•    izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom
Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:
•    za stjecanje po osnovi boravka u Republici Hrvatskoj – isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, uvjerenje o boravku, putna isprava sa unesenim podacima o boravku)
•    za stjecanje po osnovi braka sa hrvatskim državljaninom – isprava kojom se dokazuje status stalnog nastanjenja, vjenčani list koji nije stariji od šest mjeseci, domovnica bračnog druga
•    pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave starijeg datuma kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje ili izjašnjavanje roditelja – izvatke iz matice rođenih, vjenčanih, indekse, svjedodžbe, radne knjižice i dr.
•    iseljenici – isprave kojima dokazuju iseljenje sa područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom (djeca, unuci, praunuci)
•    stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku - mišljenje nadležnog ministarstva o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo
•    osobe otpuštene iz hrvatskog državljanstva – dokaz o stjecanju stranog državljanstva, rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva te dokaz odobrenog boravka u RH

Prestanak državljanstva

Državljanstvo Republike Hrvatske prestaje:
•    otpustom
•    odricanjem
•    po međunarodnim ugovorima
Otpust iz hrvatskog državljanstva može se dati osobi koja je podnijela zahtjev za otpust i udovoljava ovim pretpostavkama:
1.    da je navršila 18 godina života;
2.    da nema smetnji glede vojne obveze;
3.    da je podmirila dužne poreze, takse i druge javne dadžbine te obveze prema pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, za koje postoji izvršni naslov;
4.    da je pravno uredila imovinske obveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i djece prema hrvatskim državljanima i prema osobama koje ostaju živjeti u Republici Hrvatskoj ;
5.    da ima strano državljanstvo ili da je dokazala da će biti primljena u strano državljanstvo.
Otpust iz hrvatskog državljanstva ne može dobiti osoba protiv koje se u Republici Hrvatskoj vodi kazneni postupak zbog djela koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je u Republici Hrvatskoj osuđena na kaznu zatvora dok tu kaznu ne izdrži.
Zahtjevu se prilaže:
•    upitnik popunjen u prostorijama Generalnog konzulata
•    životopis
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu (ovjerena preslika valjane putne isprave, osobne iskaznice, domovnica)
•    dokaz o stranom državljanstvu, odnosno zajamčenje primitka u strano državljanstvo (izvornik i prijevod na hrvatski jezik kod sudskog tumača) - Einbuergerungzusicherung (s rokom važenja više od 6 mjeseci)
•    izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 3 mjeseca), za osobe rođene u BiH i Srbiji i Crnoj Gori vrijede obrasci koji su u upotrebi u domicilnim zemljama, dok osobe rođene u drugim zemljama trebaju priložiti internacionalni izvod (SR Njemačka), osobe u braku trebaju priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih (ne stariji od 3 mjeseca), osobe vjenčane u SR Njemačkoj prilažu internacionalni izvod.
•    izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom
•    ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvadak iz matice rođenih, te izvadak iz matice vjenčanih zakonskih zastupnika djeteta, domovnicu, zajamčenje primitka u strano državljanstvo
•    specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje u predmetu prestanka hrvatskog državljanstva

Detaljnije informacije dostupne su na: https://www.mup.hr/39.aspx