Prijava sklopljenog braka

Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima SR Njemačke sklopili brak mogu preko Generalnog konzulata prijaviti sklapanje braka u maticama vjenčanih u RH.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
•    vjenčani list na međunarodnom obrascu (internacionalni vjenčani list)
•    valjanu putovnicu
•    dokaz o dozvoli boravka u SR Njemačkoj
Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova.