Voditelj Misije

 

 

 Dr. sc. Fra Ivan Leutar, voditelj HKM Neu-Ulm

 

Dragi vjernici, želim se ukratko predstaviti:

 

             Pripadam redovničkoj zajednici Hercegovačke franjevačke Provincije Uznesenja Marijina sa sjedištem u Mostaru. Rođen sam 1970. u Mostaru. Osnovnu školu pohađao sam u Stipanićima i Tomislavgradu, a Franjevačku klasičnu gimnaziju završio sam 1989. u Visokom te ušao u novicijat Hercegovačke franjevačke provincije Marijina Uznesenja na Humcu. Studij teologije upisao sam 1990. na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj, potom sam 1993. nastavio studij telologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a 1994. nastavio sam studij u Grazu na Karls Franzens Sveučilištu i diplomirao 1997. godine te stekao zvanje magistra teološih znanosti. Zaređen sam za svećenika 1997. u Grazu. Pastoralno sam djelovao jednu godinu u župi Posušje, zatim tri godine u Freunleitenu u Austriji, a potom dvije godine u Grazu gdje sam završavao doktorski studij i postigao doktorat znanosti iz Sociologije religije 2004. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Grazu. Od 2004.-2008. radim kao misionar u HKM Augsburg, a od 2008. godine sam voditelj misije u Novom Umu/Nersingen.

            Od godine 2004. – 2007. suradnik sam na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu i predavao sam Katoličku društvenu etiku. Uz pastoralni rad bavim se i znanstvenim radom te sam suradnik na dva znanstveno istraživačka projekta Ministarstva znanosti obrazovanja i športa u Hrvatskoj te sam sudjelujelovao s predavanjima na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova te sam objavio petnaestak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i jednu znanstvenu monografiju. Predajem kao gost profesor na Sveučilištu u Mostaru, Filozofski fakultet, smjer Socijalni rad. Mentor sam nekoliko završnih i diplomskih radova.

            U ovoj sredini izvršavam svoje svećeničko služenje kroz slavljenenje sv. Mise, podjeljivanje sakramenata, vjeronauku u školi i pripremi za sakramente, radu s ministrantima i drugim pastoralnim aktivnostima. Naviještam Božju Riječ i pratim Vas na vašem životnom putu kojim prolazite. Pouzdavajući se u Boga i zaštitu našeg nebeskog zaštitnika sv. Ivana Krstitelja zajedno ćemo i dalje rasti i izgrađivati ovu našu Zajednicu. Bog Vas blagoslovio!

Vaš fra Ivan Leutar